REGULAMIN Wyjazdów Wspólnoty Rodzin Świętego Szczepana

 1. Centralne miejsce każdego dnia podczas wyjazdów wspólnotowych, zajmuje Celebracja Mszy Świętej. Każdy wyjazd ma charakter rekolekcyjny- codziennie odbywa się poranna i wieczorna modlitwa oraz Msza Święta przygotowana przez uczestników wyjazdu.
 2. Należy przestrzegać regulaminu ośrodka, w którym przebywamy (cisza nocna; czystość w pokojach, łazienkach i na stołówce; odpowiednie zachowanie na terenie domu; obuwie zmienne).
 3. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje: punktualność; branie udziału we wszystkich punktach programu dnia (chyba, że ustalono inaczej); dostosowanie się do regulaminu ośrodka; dyżury wyznaczone: sprzątanie stołówki po posiłkach, podawanie do stołu, porządkowanie swoich pokoi.
 4. W sytuacji kiedy rodzice zabierają na wyjazd swoje dzieci, biorą za nie pełną odpowiedzialność. Podczas gdy dziecko jedzie na wyjazd bez rodziców, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, którą należy przekazać na piśmie organizatorowi wyjazdu (formularz zgody rozdawany jest przed każdym wyjazdem).
 5. Każdy uczestnik wyjazdu zostaje ubezpieczony NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). Organizatorowi należy przekazać wymagane dane do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL.
 6. Jeśli któryś z uczestników wyjazdu stale przyjmuje leki, powinien powiadomić o tym organizatora. Podczas trwania wyjazdu dziecko nie może samo zażywać lekarstw, chyba że ustalono inaczej. W razie nadzwyczajnych zdarzeń związanych ze zdrowiem uczestników, zostanie im udzielona odpowiednia pomoc, rodzice zaś niezwłocznie będą poinformowani o zaistniałym fakcie.
 7. Plan wyjazdu, który jest sporządzony i podany do informacji przed rozpoczęciem turnusu może ulec zmianie (ze względu na pogodę czy inne uzasadnione przypadki).
 8. Koszt wyjazdu przewiduje: posiłki (trzy razy dziennie); noclegi; przejazd do miejsca docelowego oraz powrót; wszelkie ujęte w planie wyjazdu warsztaty: sportowe, plastyczne, taneczne, lekcje muzealne, wypady w góry i inne; ubezpieczenie.
 9. Podczas każdego wyjazdu, uczestników niepełnoletnich obowiązuje zakaz korzystania z komputera. Ponadto każdy małoletni uczestnik wyjazdu (będący pod opieką organizatora) powinien złożyć w depozycie telefon komórkowy. Podczas całego wyjazdu z telefonów będzie można korzystać w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 10. Odwiedziny uczestników wyjazdu na terenie ośrodka są zakazane (chyba, że ustalono inaczej). Przepis ten stosuje się ze względów bezpieczeństwa, aby obcy ludzie nie przemieszczali się po ośrodku.
 11. Podczas wyjazdów wykonywane są zdjęcia dokumentujące pobyt Wspólnoty Rodzin w danym miejscu. Fotografie z każdego dnia publikowane są na stronie internetowej Wspólnoty (kawauplebana.pl) oraz oficjalnym profilu na portalu Facebook (www.facebook.pl/kawauplebana). Można też tam znaleźć wspomnienie z minionego wyjazdu. Uczestnicy wyjazdu oraz w przypadku małoletnich ich opiekunowie zapisując się lub swoje dziecko na wyjazd wyrażają zgodę na publikacje wykonanych podczas turnusu zdjęć.